Email to be sent to Filipino-speaking clients or requestors when closing a ticket
Edit me

Feedback Survey Template - Filipino

Email to be sent to Filipino-speaking clients or requestors when closing a ticket

Body

Mahal na $ClientName,

Salamat sa pakikipag-ugnay sa Digital Security Helpline na pinapatakbo ng pandaigdigang organisasyon ng karapatang pantao na Access Now - Home - Access Now

Ang mensaheng ito ay upang ipaalam sa iyo ang pagsasara ng iyong kaso na pinamagatang “{$Ticket->Subject}”.

Mahalaga sa amin ang iyong katugunan. Kung nais mong magbigay ng katugunan tungkol sa iyong karanasan sa Access Now Digital Security Helpline, mangyaring punan ang sumusunod na pagsusuri: Access Now’s Digital Security Helpline Feedback

Ang bilang ng iyong kaso ay: {$Ticket->id}

Kung mayroon kang anumang karagdagang mga katanungan o alalahanin, mangyaring ipaalam lamang sa amin at masaya kaming tutulong.

Salamat,

$IHName